ÉèΪÊ×Ò³Êղر¾Õ¾
ÊÕÆð/Õ¹¿ª Êղر¾°æ |¶©ÔÄ

СÃ×5CÂÛ̳ ½ñÈÕ: 0|Ö÷Ìâ: 3023

   Òƶ¯ÊåÊåСÃ×5CÍæ»úÂÛ̳ΪÄúÌṩСÃ×5CÒ»¼ü½âËøBL&ROOT¹¤¾ßÈí¼þ/¹Ù·½Ô­³§ROM¹Ì¼þÉý¼¶¸üÐÂ/RECOVERYË¢»ú½Ì³Ì/ɹ»úÆÀ²â·ÖÏí/USBÁª»úÇý¶¯Èí¼þÓÎÏ·ÏÂÔØ/´®ºÅÎÞЧIMEI»Ö¸´µÈÄÚÈÝ£¬Ð¡Ã×5CÈ«Íø×îÈ«ÐÂÊÖÍæ»ú±¦µä¾¡ÔÚÒƶ¯ÊåÊåÂÛ̳¡£
СÃ×5C²ÎÊý£ºËɹûÅìÅÈS1¡¢5.15Ó¢´çÆÁ¡¢3GB+64GB¡¢800W+1200W£¬2860mAh¡¢9V/2A¿ì³ä¡¢1499Ôª
  Ð¡Ã×5CÍæ»úQQȺ£º¢ÙȺ£º491878304            ¢ÚȺ£º464158794
×÷Õß »Ø¸´/²é¿´ ×îºó·¢±í
È«¾ÖÖö¥ ÍæתAndroid°²×¿£¬ÐÂÊÖÈëÃÅË÷ÒýÌù-Òƶ¯ÊåÊå attach_img  ...23456..6528 M44 2010-12-13 7833012278272 Abou65 ×òÌì 14:23
È«¾ÖÖö¥ Äã¹Ø×¢£¬ÎÒËÍÀñ£¡Òƶ¯ÊåÊåÃÈÃÃ×ÓÔ­´´¶ÌÊÓƵ¡°´¨Óï´¨ÔÏ¡±Î¢ÐŹ«ÖںŻ attach_img  ...23 muscle 2017-12-8 2888546 xinhangxing123 2018-11-19 17:18
·ÖÇøÖö¥ ¹ØÓÚ¿¨Ë¢Ë¢»úÖÕÖ¹£¨bad£©£¬ÍƼö½âÊͺͳ£¼û½â¾ö°ì·¨ attach_img  ...23456..3835 binbinshe 2015-2-15 460105176104 niexg 2 Ð¡Ê±Ç°
±¾°æÖö¥ [ÆäËû] »¶Ó­´ó¼Ò¼ÓÈëСÃ×5C½»Á÷-Ⱥ 491878304Çë´ó¼Ò¶à¶àת·¢Ðû´«£¡ attach_img muscle 2017-2-12 1660 hyw456250 2018-8-28 09:52
±¾°æÖö¥ [Ë¢»ú°ü] СÃ×5C miui8 ×îÐÂÎȶ¨°æ ÏßË¢¾ÈשFastbootÍêÕû°ü attach_img  ...234 ÏßË¢¾Èש´ïÈË 2017-4-27 466101 sky6595418 2017-8-17 14:58
±¾°æÖö¥ [½Ì³Ì] СÃ×5C ½âËøBL£¨ÏßË¢/ROOT±Ø±¸£©ÓëÉÏËøBL ÏêϸͼÎÄ½Ì³Ì attach_img СÍñ 2017-3-13 15885 dicklee1026 2017-8-17 14:37
±¾°æÖö¥ [½Ì³Ì] ½ÌÄãСÃ×5CÈçºÎÆƽâ5Ä£µÄÁªÍ¨4GÍøÂçµÄ·½·¨½Ì³Ì£¡³¬¼¶¼òµ¥Ó´ attach_img ³Â³¿ 2017-3-4 29702 pdafans123 2017-3-20 11:40
  °æ¿éÖ÷Ìâ   
СÃ×5CÂÛ̳_ÔõôÑùÒ»¼üROOTË¢»úÉý¼¶¾Èשͷ½Ì³ÌROMÏÂÔØ_Òƶ¯ÊåÊåÂÛ̳ - 新用户注册送59元彩金,开户送300体验金可提现,注册送288试玩金可提现 博聚网
[Ë¢»ú°ü] [¹úÄÚ°æ]СÃ×5C/MIUI10/8.12.9/ÈÕ³£Ê¡µç/Éî¶ÈÓÅ»¯/ÍêÕûROOT/Ö÷ÌâÈ«Ãâ/ÒôЧ/ÍƼöË¢»ú attach_img New °ËÒ»°Ë ×òÌì 00:24 458 Ä㳬¿É°®µÄ ×òÌì 22:29
[Ë¢»ú°ü] [D-ROM]СÃ×5C MIUI10 8.12.6 ¹úÄÚ¿ª·¢°æ DÉèÖÃ|Òþ²Ø¿¨2|òñÉßÒôЧ|ºÚÓò|ʱ¼ä¾ÓÖÐ attach_img New 1844855803 4 ÌìÇ° 173 ¶à¹ú²¿¶Ó Ç°Ìì 17:36
[Ë¢»ú°ü] СÃ×5C MIUI10 8.9.17 ¹úÄÚ°æ ¸ß¼¶ÉèÖÃ|ʱ¼ä¾ÓÖÐ|²¹¶¡°æºÚÓò|CPU¿ØÖÆ|ÆÁĻԲ½Ç attach_img 1844855803 2018-10-17 5110 1741123509 Ç°Ìì 15:09
[Ë¢»ú°ü] [D-ROM]СÃ×5C MIUI10 8.12.7 ²¨À¼¿ª·¢°æ DÉèÖÃ|Òþ²Ø¿¨2|òñÉßÒôЧ|ºÚÓò|ʱ¼ä¾ÓÖÐ attach_img New 1844855803 3 ÌìÇ° 072 1844855803 3 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] СÃ×5C²¨À¼°æ MIUI10 8.12.5 ×Ô¶¯½ÓÌý Ðü¸¡µ¼º½ ²¼¾ÖÇл» prop±à¼­ dpiµ÷½Ú New Super_LIN 3 ÌìÇ° 060 Super_LIN 3 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] [D-ROM]СÃ×5C MIUI10 8.12.1 ²¨À¼¿ª·¢°æ DÉèÖÃ|Magisk|òñÉßÒôЧ|ºÚÓò|ʱ¼ä¾ÓÖÐ 1844855803 2018-12-1 280 ¶à¹ú²¿¶Ó 7 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] MI5C MIUI9 v9.5Îȶ¨°æ Ö÷ÌâÆƽ⠾«¼ò ROOTȨÏÞ ÔËÐÐÁ÷³© ³Ô¼¦ÓÎϷרÓà attach_img MacPro 2018-5-19 3329 ¡þ°®¡îŠ…¡þ 2018-11-30 21:16
[Ë¢»ú°ü] СÃ×5C¿ª·¢°æ MIUI10 ¼òÔ¼·ç¸ñ|¿ìÈçÉÁµç|Ö÷ÌâX|ROOT|¾«¼òÓÅ»¯ grimolook 8.11.22 attach_img Grimolook 2018-11-22 180 ¶à¹ú²¿¶Ó 2018-11-22 22:51
[Ë¢»ú°ü] [D-ROM]СÃ×5C MIUI10 8.11.17 ¹úÄÚÎȶ¨°æ DÉèÖÃ|Magisk|òñÉßÒôЧ|ºÚÓò|»úÐÍÐÞ¸Ä attach_img 1844855803 2018-11-17 0108 1844855803 2018-11-17 22:20
[Ë¢»ú°ü] [D-ROM]СÃ×5C MIUI10 8.11.12 ¹úÄÚ¿ª·¢°æ DÉèÖÃ|Magisk|òñÉßÒôЧ|ºÚÓò|»úÐÍÐÞ¸Ä 1844855803 2018-11-12 198 h454786409 2018-11-17 21:12
[ÆäËû] ¡¾²Ðо¡¿Ð¡Ã×5C TWRP 3.1.0 µÚÈý·½ÖÐÎÄRecovery attach_img qqjia 2017-3-29 72252 Ò²ÎÞ·çÓê 2018-11-15 23:23
[Ë¢»ú°ü] [D-ROM]СÃ×5C MIUI10 8.11.15 ²¨À¼¿ª·¢°æ DÉèÖÃ|Magisk|òñÉßÒôЧ|ºÚÓò|»úÐÍÐÞ¸Ä 1844855803 2018-11-15 292 Ò²ÎÞ·çÓê 2018-11-15 22:59
[Ë¢»ú°ü] СÃ×5C¿ª·¢°æ MIUI10 ¼òÔ¼·ç¸ñ|¿ìÈçÉÁµç|Ö÷ÌâX|ROOT|¾«¼òÓÅ»¯ grimolook 8.11.9 attach_img Grimolook 2018-11-10 492 742663518 2018-11-10 00:29
[Ë¢»ú°ü] [D-ROM]СÃ×5C MIUI10 8.11.9 ²¨À¼°æ DÉèÖÃ|Magisk|òñÉßÒôЧ|ºÚÓò|»úÐÍÐÞ¸Ä attach_img 1844855803 2018-11-9 088 1844855803 2018-11-9 22:22
[Ë¢»ú°ü] [D-ROM]СÃ×5C MIUI10 8.10.31 ¹úÄÚ°æ ¸ß¼¶ÉèÖÃ|ʱ¼ä¾ÓÖÐ|²¹¶¡°æºÚÓò|CPU¿ØÖÆ|ÆÁÄ»... attach_img 1844855803 2018-10-31 4163 173800 2018-11-7 18:13
[Ë¢»ú°ü] [D-ROM]СÃ×5C MIUI10 8.11.1 ²¨À¼°æ ¸ß¼¶ÉèÖÃ|ʱ¼ä¾ÓÖÐ|²¹¶¡°æºÚÓò|CPU¿ØÖÆ|ÆÁĻԲ½Ç attach_img 1844855803 2018-11-1 0106 1844855803 2018-11-1 20:04
[Ë¢»ú°ü] [D-ROM]СÃ×5C MIUI10 8.10.23 ¹úÄÚ°æ ¸ß¼¶ÉèÖÃ|ʱ¼ä¾ÓÖÐ|²¹¶¡°æºÚÓò|CPU¿ØÖÆ|ÆÁÄ»... attach_img 1844855803 2018-10-23 5198 »¹ÉÙºÍɨ 2018-10-31 19:56
[Ë¢»ú°ü] [²¨À¼°æ]СÃ×5C/MIUI10/8.10.18/ÈÕ³£Ê¡µç/Éî¶ÈÓÅ»¯/ÍêÕûROOT/Ö÷ÌâÈ«Ãâ/ÒôЧ/ÍƼöË¢»ú attach_img °ËÒ»°Ë 2018-10-18 8182 V572706904 2018-10-29 18:12
[Ë¢»ú°ü] СÃ×5C MIUI10 8.10.29 IOS²¼¾Ö Ë«Öع¦ÄÜ ¹ý¶È¶¯»­ »úÐ͸ü¸Ä ʱÖÓ·ç¸ñ DPI ÉÁ¹âµÈ attach_img Wans 2018-10-29 294 w1037471863 2018-10-29 17:42
[Ë¢»ú°ü] [СÃ×]5C.miui10(10.11)²¨À¼¿ª·¢.Ö÷ÌâÆƽâ.AI¼Ó³Ö.È¥³ý¹ã¸æ.ÈËÁ³Ê¶±ð.²¼¾ÖÇл».root attach_img ¾²Ïã 2018-10-14 8222 V572706904 2018-10-29 17:37
[ÇóÖú] ÏÈÊÇÈû°à£¬È»ºó°²×¿£¬ºóÀ´wonds£¬ÔÚºóÀ´IOS£¬Ð¡Ã×Ò²À´Õ¼Î»Öã¿ ̸Âü°² 2018-10-23 054 ̸Âü°² 2018-10-23 08:37
[Ë¢»ú°ü] СÃ×5C MIUI10 8.10.18 IOS²¼¾Ö Ë«Öع¦ÄÜ ¹ý¶È¶¯»­ »úÐ͸ü¸Ä ʱÖÓ·ç¸ñ DPI ÉÁ¹âµÈ attach_img Wans 2018-10-18 076 Wans 2018-10-18 13:08
[Ë¢»ú°ü] [¹úÄÚ°æ]СÃ×5C/MIUI10/8.10.15/ÈÕ³£Ê¡µç/Éî¶ÈÓÅ»¯/ÍêÕûROOT/Ö÷ÌâÈ«Ãâ/ÒôЧ/ÍƼöË¢»ú attach_img °ËÒ»°Ë 2018-10-15 199 hby0828 2018-10-15 20:19
[Ë¢»ú°ü] СÃ×5C MIUI10²¨À¼ 8.10.11 ÖÇÄÜÒýÇæ-Ö÷ÌâXX-ºÚÓò-·ÉËÙÄÚºË-̧ÊÖ»½ÐÑ attach_img ±ðÍýÏëÅÝÎÒ 2018-10-11 5194 ·É¸ç¿áÅÉ 2018-10-15 13:41
[ÇóÖú] СÃ×5c macµØÖ·¶ªÊ§ wifiÎÞ·¨Ê¹Óà ÅìÅÈ»ù´ø³öÏÖµÄÎÊÌ⣿ ÄÂÕýÐÅ 2018-10-9 0120 ÄÂÕýÐÅ 2018-10-9 21:37
[Ë¢»ú°ü] СÃ×5C MIUI10 8.10.8 ¾ø¶ÔÎȶ¨|AI¼Ó³Ö|²¹¶¡ºÚÓò|ħÊõÏû³ý|Ö÷Ì⿪·Å|ÓÅ»¯µçÁ¿|ËÙ¶È... attach_img ÃÀ¹ú¶Ó³¤110 2018-10-8 0111 ÃÀ¹ú¶Ó³¤110 2018-10-8 15:21
[Ë¢»ú°ü] СÃ×5C MIUI10 8.7.17 ¸ß¼¶ÉèÖÃ|²¹¶¡°æºÚÓò|¹È¸è·þÎñ|CPU¿ØÖÆ|ÆÁĻԲ½Ç|²¼¾ÖÇл» attach_img  ...2 Lee` 2018-7-17 15948 Åí³É±ø 2018-10-7 19:42
[Ë¢»ú°ü] [¹úÄÚ°æ]СÃ×5C/MIUI10/8.10.5/ÈÕ³£Ê¡µç/Éî¶ÈÓÅ»¯/ÍêÕûROOT/Ö÷ÌâÈ«Ãâ/ÒôЧ/ÍƼöË¢»ú attach_img °ËÒ»°Ë 2018-10-5 3143 °®Ë¹»ùĦÇéÈË 2018-10-5 21:15
[Ë¢»ú°ü] СÃ×5C MIUI10²¨À¼ 8.10.5 ÖÇÄÜÒýÇæ-Ö÷ÌâXX-ºÚÓò-·ÉËÙÄÚºË-̧ÊÖ»½ÐÑ attach_img ±ðÍýÏëÅÝÎÒ 2018-10-5 0141 ±ðÍýÏëÅÝÎÒ 2018-10-5 20:20
[Ë¢»ú°ü] [¹úÄÚ°æ]СÃ×5C/MIUI10/8.10.5/ÈÕ³£Ê¡µç/Éî¶ÈÓÅ»¯/ÍêÕûROOT/Ö÷ÌâÈ«Ãâ/ÒôЧ/ÍƼöË¢»ú attach_img °ËÒ»°Ë 2018-10-5 2119 1349720543 2018-10-5 18:39
[Ë¢»ú°ü] СÃ×5C MIUI10 8.10.2 ÈËÁ³Ê¶±ð|̧ÊÖ»½ÐÑ|²¹¶¡ºÚÓò|ħÊõÏû³ý|ÆÁÄ»¶¯»­|ÓÅ»¯µç³Ø|T9... attach_img  ...2 ÃÀ¹ú¶Ó³¤110 2018-10-2 161107 2466505788 2018-10-2 21:12
[Ë¢»ú°ü] СÃ×5C MIUI10 8.10.2 IOS²¼¾Ö Ë«Öع¦ÄÜ ¹ý¶È¶¯»­ »úÐ͸ü¸Ä ʱÖÓ·ç¸ñ DPI ÉÁ¹âµÈ attach_img Wans 2018-10-2 0134 Wans 2018-10-2 14:12
[ÇóÖú] RomË¢ÍêÖ®ºóÎÞ·¨¿ª»ú 1741123509 2018-10-1 0116 1741123509 2018-10-1 19:08
[Ë¢»ú°ü] СÃ×5C MIUI10 8.9.27 ¿ª·¢°æ ¸ß¼¶ÉèÖÃ|ʱ¼ä¾ÓÖÐ|²¹¶¡°æºÚÓò|CPU¿ØÖÆ|ÆÁĻԲ½Ç attach_img 1844855803 2018-9-27 3173 ranqir 2018-9-27 15:09
[Ë¢»ú°ü] СÃ×5C MIUI10 8.9.27 ²¨À¼ ²¹¶¡ºÚÓò|AI¼Ó³Ö|Ö÷ÌâX|ÄÚÖô¿¾»|Ô¤¼ÓÔØ|ÄÚ´æ¿ØÖÆ attach_img ÃÀ¹ú¶Ó³¤110 2018-9-27 2118 1741123509 2018-9-27 13:18
[ÇóÖú] ʦ¸µ ÓйúÍâ°æ ´ø¹È¸èÈ«¼ÒÍ°µÄromÂ𣿠Òѻظ´ taraka1977 2018-9-25 1167 hyw456250 2018-9-25 01:59
[Ë¢»ú°ü] СÃ×5C MIUI10 8.9.20 IOS²¼¾Ö Ë«Öع¦ÄÜ ¹ý¶È¶¯»­ »úÐ͸ü¸Ä ʱÖÓ·ç¸ñ DPI ÉÁ¹âµÈ attach_img Wans 2018-9-20 4204 ¶à¹ú²¿¶Ó 2018-9-20 19:55
[Ë¢»ú°ü] СÃ×5C MIUI10 8.9.16 ¹úÄÚ Èý´óÆƽâ Ö÷ÌâXX ºËÐÄÈ«¿ª ±ØË¢¾«Æ· ¿ì¹ýÉÁµç attach_img sb189 2018-9-16 1180 YanSv 2018-9-16 23:26
[Ë¢»ú°ü] СÃ×5C MIUI10 8.9.13 China ²¹¶¡ºÚÓò|AI¼Ó³Ö|Ö÷ÌâX|ÄÚÖô¿¾»|Ô¤¼ÓÔØ|ÄÚ´æ¿ØÖÆ attach_img ÃÀ¹ú¶Ó³¤110 2018-9-13 1188 Ö¸»Ó¹ÙµÄʱºò 2018-9-13 14:43
[Ë¢»ú°ü] СÃ×5C MIUI10 8.9.13 ²¨À¼°æ Èý´óÆƽâ Ö÷ÌâXX ºËÐÄÈ«¿ª ±ØË¢¾«Æ· ¿ì¹ýÉÁµç attach_img sb189 2018-9-13 0163 sb189 2018-9-13 11:56
[Ë¢»ú°ü] СÃ×5C/MIUI10/8.9.11/ÈÕ³£Ê¡µç/Éî¶ÈÓÅ»¯/ÍêÕûROOT/Ö÷ÌâÈ«Ãâ/ÒôЧ/ÍƼöË¢»ú attach_img °ËÒ»°Ë 2018-9-11 0183 °ËÒ»°Ë 2018-9-11 23:45

¿ìËÙ·¢Ìû

»¹¿ÉÊäÈë 80 ¸ö×Ö·û
ÄúÐèÒªµÇ¼ºó²Å¿ÉÒÔ·¢Ìû µÇ¼ | ×¢²á

© 2008-2018 Òƶ¯ÊåÊå. °æȨËùÓУ¬×¨ÒµµÄÍøÂçÊÛºóƽ̨ ( Ç­ICP±¸14003359ºÅ-1 )

ÉÌÎñºÏ×÷µã»÷ÕâÀï¸øÎÒ·¢ÏûÏ¢|Email:service@mobileuncle.com|ÊÖ»ú°æ|Archiver|Òƶ¯ÊåÊå     

GMT+8, 2018-12-10 18:54 , Processed in 0.828090 second(s), 9 queries , Gzip On, Memcache On.

·µ»Ø¶¥²¿ 博聚网