ÉèΪÊ×Ò³Êղر¾Õ¾
ÊÕÆð/Õ¹¿ª Êղر¾°æ |¶©ÔÄ

÷ÈÀ¶Note6ÂÛ̳ ½ñÈÕ: 20|Ö÷Ìâ: 407

   Òƶ¯ÊåÊå÷ÈÀ¶Note6Íæ»úÂÛ̳ΪÄúÌṩ÷ÈÀ¶Note6Ò»¼ü½âËøBL&ROOT¹¤¾ßÈí¼þ/¹Ù·½Ô­³§ROM¹Ì¼þÉý¼¶¸üÐÂ/RECOVERYË¢»ú½Ì³Ì/ɹ»úÆÀ²â·ÖÏí/USBÁª»úÇý¶¯Èí¼þÓÎÏ·ÏÂÔØ/´®ºÅÎÞЧIMEI»Ö¸´µÈÄÚÈÝ£¬÷ÈÀ¶Note6È«Íø×îÈ«ÐÂÊÖÍæ»ú±¦µä¾¡ÔÚÒƶ¯ÊåÊåÂÛ̳¡£
×÷Õß »Ø¸´/²é¿´ ×îºó·¢±í
È«¾ÖÖö¥ ÍæתAndroid°²×¿£¬ÐÂÊÖÈëÃÅË÷ÒýÌù-Òƶ¯ÊåÊå attach_img  ...23456..6528 M44 2010-12-13 7833012278292 Abou65 ×òÌì 14:23
È«¾ÖÖö¥ Äã¹Ø×¢£¬ÎÒËÍÀñ£¡Òƶ¯ÊåÊåÃÈÃÃ×ÓÔ­´´¶ÌÊÓƵ¡°´¨Óï´¨ÔÏ¡±Î¢ÐŹ«ÖںŻ attach_img  ...23 muscle 2017-12-8 2888547 xinhangxing123 2018-11-19 17:18
±¾°æÖö¥ [½Ì³Ì] ÷ÈÀ¶NOte6»ñÈ¡ÍêÃÀroot ¿ò¼Ü½Ì³Ì²½Öè+¾ÈשÍêÕûÏßË¢¹Ì¼þ attach_img  ...23456..67 ×·¡îÃÎÏë 2018-5-31 79826856 1176324260 1 Ð¡Ê±Ç°
  °æ¿éÖ÷Ìâ   
÷ÈÀ¶Note6ÂÛ̳_ÔõôÑùÒ»¼üROOTË¢»úÉý¼¶¾Èשͷ½Ì³ÌROMÏÂÔØ_Òƶ¯ÊåÊåÂÛ̳ - 新用户注册送59元彩金,开户送300体验金可提现,注册送288试玩金可提现 博聚网
[ÇóÖú] Ë¢miui°ÑimeiˢûÁËÔõôŪ ÐÂÈËÌû attach_img New mmmovo 2 Ð¡Ê±Ç° 010 mmmovo 2 Ð¡Ê±Ç°
[Ë¢»ú°ü] ÷ÈÀ¶Note6 MIUI10 °²×¿N×îÖÕ Ö÷ÌâÆƽâ ÈËÁ³Ê¶±ð È«ÃæÆÁ ºÚÓò Xposed ¸ß¼¶ÉèÖà µä²Ø°æ attach_img  ...23456..13 ½ã½ãaa 2018-11-17 1521595 jjhhefg 5 Ð¡Ê±Ç°
[Ë¢»ú°ü] ÷ÈÀ¶Note6 MIUI10 8.11.2¿ª·¢ Ö÷ÌâÆƽâ ÈËÁ³Ê¶±ð ºÚÓò¶Å±È Xposed ¶àÏîÐÞ¸´ Îȶ¨Ê¡µç attach_img  ...23456..12 ½ã½ãaa 2018-11-4 1381987 ÆõÔ¼ÆßÔ ×òÌì 16:16
[ÌÖÂÛ] miui µÄrom Ö§³Ö µçÐÅ 4g+ºÍ voltͨ»°²»£¿ gedbml 2018-11-28 267 gifty 3 ÌìÇ°
[ÌÖÂÛ] ÷ÈÀ¶Note6 MIUI10¼°÷ÈÀ¶Note6 Flyme7.8.9.18°æ±¾µÄʹÓÃÎÊÌâ·´À¡ attach_img New zurlµãinkб¸Üm 6 ÌìÇ° 287 zurlµãinkб¸Üm 4 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] ÷ÈÀ¶Note6 MIUI10ÒѸüÐÂÐÞ¸´ attach_img  ...23 ½ã½ãaa 2018-11-2 32988 18058878149 4 ÌìÇ°
[½Ì³Ì] ˵˵ÎÒ÷È×ånote 6 ROOTµ½Ë¢ÍêµÚÈý·½ROMµÄ¡¾ÎÄ×ֽ̡̳¿ attach_img  ...23 zurlµãinkб¸Üm 2018-11-1 251289 zurlµãinkб¸Üm 6 ÌìÇ°
[ÇóÖú] ÷ÈÀ¶note6Ôõô½âdata Òѻظ´ 1096434292 2018-12-2 149 zurlµãinkб¸Üm 6 ÌìÇ°
[ÇóÖú] ÎÞ·¨°²×°XP£¬Çë´óÉñ°ï°ïæ Òѻظ´ q512021111 7 ÌìÇ° 161 zurlµãinkб¸Üm 6 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] ÷ÈÀ¶Note6 Flyme7.8.9.18¼«¿Í ÈËÁ³Ê¶±ð ÍêÃÀRoot òñÉßÒôЧ ºÚÓò²¹¶¡ Xposed µä²Ø°æ attach_img agree  ...23456..21 ½ã½ãaa 2018-9-25 2438410 engineerpig 7 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] ÷ÈÀ¶note6¹«¿ª°æͨˢÏßË¢¾Èש°ü ¾Èש ԭ֭ԭζ ¼òµ¥Ò׶® attach_img Сү·¶¶ù 2018-12-2 5208 violetburn 2018-12-2 00:17
[ÌÖÂÛ] ÷ÈÀ¶note6 ¿ÉÒÔ´Ó4.7A½µµ½4.1 ²»±ØÇ¿Ë¢ yuanjianzhang 2018-5-3 3504 gedbml 2018-11-28 23:05
[ÇóÖú] Ë¢µ×°ü£¬ÌáʾÉý¼¶°ü°æ±¾¹ý¾ÉÔõô°ì°¡£¡ Òѻظ´ gunping001 2018-11-24 175 zurlµãinkб¸Üm 2018-11-25 16:23
[ÌÖÂÛ] ÷ÈÀ¶note6Ë¢ÁËflyme6.1.4.6aÎÞ·¨ROOT attach_img hzntx 2018-11-18 1225 zurlµãinkб¸Üm 2018-11-18 21:07
[Ë¢»ú°ü] ÷ÈÀ¶note6ÍÃos~»ÊµÛ°æ attach_img  ...23456..13 ÎÒÓÐÒ»Ö»´óÍÃÍÃT 2018-6-28 1529659 ciufjz 2018-11-17 18:36
[ÌÖÂÛ] ÎÒÓиöͬѧ÷ÈÀ¶note6Ë¢ÁËmiuiÈ»ºóÓÖË¢»Øflyme½á¹û¾Í³öÊÂÁË ÏÖÔÚÖ»ÄÜÓÃÔ­Éú az3211 2018-5-3 41745 jyjy6 2018-11-17 14:24
[ÆÀ²â] ÓÃÒ»ÄêµÄ÷ÈÀ¶note6dz̸ 15934539051 2018-11-15 2186 xinhangxing123 2018-11-17 13:55
[ÆÀ²â] Ö÷ÒªÊÇûǮ ÎÒÏëÄãÁËÎÒÏëÄã 2018-11-12 296 xinhangxing123 2018-11-17 13:54
[ÇóÖú] ÷ÈÀ¶note6Ë¢ºÃtwrpºóÄÜÖ±½ÓË¢¹Ù·½romô£¿ Òѻظ´ qq279296927 2018-10-20 3338 xinhangxing123 2018-11-17 13:54
[ÇóÖú] ÊÖ»ú½µ²»»Ø4.6Ö»ÄÜÏßË¢°¡£¬¿¨Ë¢°üÄܲ»ÄÜת»»³ÉÏßË¢°ü°¡£¿ Òѻظ´ 15961985042 2018-11-3 1189 zurlµãinkб¸Üm 2018-11-14 10:00
[ÇóÖú] ¡¾Òѽâ¾ö¡¿÷ÈÀ¶note6 persist·ÖÇøÎļþ¶ªÁËwifi´ò²»¿ª Òѻظ´ attach_img uzido 2018-11-10 9204 È˲»¿ÉòÏà 2018-11-10 15:56
[Ë¢»ú°ü] ÷ÈÀ¶note6¹Ù·½¹Ì¼þÔ­Éú¿¨Ë¢°ü attachment  ...23456..13 ÎÒÓÐÒ»Ö»´óÍÃÍÃT 2018-5-1 15315066 askystar 2018-11-9 10:39
[ÇóÖú] Çó´óÍÃÍõİüÍÃos onenex Òѻظ´ lan577 2018-9-8 1295 zurlµãinkб¸Üm 2018-11-2 13:52
[ÇóÖú] ÷ÈÀ¶NOTE6ÎÞ·¨½µFlyme6.1.4.1A°æ±¾ Òѻظ´ attach_img zurlµãinkб¸Üm 2018-10-31 3454 zurlµãinkб¸Üm 2018-11-1 09:47
[ÇóÖú] ÷ÈÀ¶note6Ôõô½âbl£¨ÓÐzip²¹¶¡²»»áÓã© Òѻظ´ 15961985042 2018-10-31 1211 zurlµãinkб¸Üm 2018-11-1 09:46
[Ë¢»ú°ü] ÷ÈÀ¶note6ÍÃosµÚÈý°æ ÐÂÈËÌû  ...2 ÎÒÓÐÒ»Ö»´óÍÃÍÃT 2018-4-1 169707 dingann 2018-10-26 19:45
[Ë¢»ú°ü] ÷ÈÀ¶note6ÍÃos¼«¿Í°æ-flyme7Ê×·¢ attachment  ...23456..36 ÎÒÓÐÒ»Ö»´óÍÃÍÃT 2018-4-29 43015910 rain55665566 2018-10-25 13:21
[Ë¢»ú°ü] ÷ÈÀ¶Note6 Flyme7Îȶ¨ Éî¶ÈÓÅ»¯ ÍêÃÀROOT Xposed ÈËÁ³ ºÚÓò²¹¶¡°æ ¾«ÐĶ¨ÖÆ Ê¡µçÑøÀÏ attach_img  ...23456..17 ½ã½ãaa 2018-9-9 2039479 szbinyu 2018-10-25 12:43
[ÇóÖú] ÷ÈÀ¶note6root ÐÂÈËÌû 13668665352 2018-10-23 0182 13668665352 2018-10-23 14:06
[ÇóÖú] ÷È×ånote6Ô­ÉúϵͳÈçºÎË¢»ØÔ­ÊÖ»úϵͳ Òѻظ´ attach_img 1513871576 2018-7-27 61114 lzsymoo 2018-10-21 21:37
[ÇóÖú] ÇóÍÃos onenex ÓÐÄÄλ´óÀб£´æÁË·¢ÎÒÒ»ÏÂлл Òѻظ´ lan577 2018-9-8 5371 asedyump 2018-10-16 06:58
[Ë¢»ú°ü] ÷ÈÀ¶note6ÍÃos-ÈÙÒ«5i attach_img  ...23456..18 ÎÒÓÐÒ»Ö»´óÍÃÍÃT 2018-9-22 2057619 ²Ø½£½­ÄÏ 2018-10-12 19:52
[ÇóÖú] ÔÚÏߵȴóÀÐ Òѻظ´ attach_img fqb 2018-10-1 1231 ÎÒÓÐÒ»Ö»´óÍÃÍÃT 2018-10-7 10:58
[ÌÖÂÛ] ÷ÈÀ¶note6fly7ÄÜÍêÈ«root£¬×°¿ò¼ÜÂð lzy6823 2018-6-2 51499 ÐìïwÐìïw 2018-9-22 00:22
[Ë¢»ú°ü] ÷ÈÀ¶note6ÍÃos OneNex attachment agree  ...23456..27 ÎÒÓÐÒ»Ö»´óÍÃÍÃT 2018-8-3 3169282 Ä´Ç 2018-9-9 04:50
[ÌÖÂÛ] ×òÌ컨ÁË500¶àÂòµÄ9.9³ÉÐÂ÷ÈÀ¶note6 3¼Ó32gµÄ wxr8635 2018-9-5 1325 nms8421992 2018-9-5 22:28
[ÌÖÂÛ] Ϊʲô÷ÈÀ¶note6ɾÁËrootÖ®ºó·´¶ø¸üÂýÁË xiangliangao 2018-9-2 0213 xiangliangao 2018-9-2 21:11
[ÌÖÂÛ] ¶ÔµÄ£¬ÎÒµÄ÷ÈÀ¶note6ÓÃÁËÁ½Ä꣬µ½ÏÖÔÚû벡 zhenyiran 2018-8-23 1360 ¢Þ_¢Þ 2018-8-23 20:34
[¹Ù·½¹Ì¼þ] ÷ÈÀ¶note6¹Ù·½¸÷°æ±¾rom ÎÒÓÐÒ»Ö»´óÍÃÍÃT 2018-4-1 23273 hzntx 2018-8-15 23:20
[ÌÖÂÛ] ºìÃ×note4xÐøº½±È÷ÈÀ¶note6¾ÃÒ»¸öСʱ ckp8767 2018-6-11 3646 hkjy 2018-8-8 10:49
[ÌÖÂÛ] ºìÃ×note5,1099¼Û¸ñ£¬÷ÈÀ¶note6¸ßÅä°æÌÔ±¦¼Û1150Ôª£¬Ôõôѡ£¿¾À½á sjh1861 2018-3-31 2745 hkjy 2018-8-8 10:46
[ÇóÖú] ÷ÈÀ¶note6½ø recºÚÆÁ Òѻظ´ attach_img wuyufeng123 2018-7-12 1863 hkjy 2018-8-8 10:09
[ÌÖÂÛ] ÷ÈÀ¶note6¾Èש¶Ë¿ÚÏÔʾ900eÔõô½âÓдóÀÐûÓÐ attach_img puyushi 2018-5-3 61553 asrzm 2018-8-6 09:24
[ÇóÖú] Ô­Éú̬ϵͳÈçºÎË¢»ØÔ­À´ÏµÍ³ Òѻظ´ attach_img 1513871576 2018-7-27 1367 zjccw 2018-7-31 23:18

¿ìËÙ·¢Ìû

»¹¿ÉÊäÈë 80 ¸ö×Ö·û
ÄúÐèÒªµÇ¼ºó²Å¿ÉÒÔ·¢Ìû µÇ¼ | ×¢²á

© 2008-2018 Òƶ¯ÊåÊå. °æȨËùÓУ¬×¨ÒµµÄÍøÂçÊÛºóƽ̨ ( Ç­ICP±¸14003359ºÅ-1 )

ÉÌÎñºÏ×÷µã»÷ÕâÀï¸øÎÒ·¢ÏûÏ¢|Email:service@mobileuncle.com|ÊÖ»ú°æ|Archiver|Òƶ¯ÊåÊå     

GMT+8, 2018-12-10 19:05 , Processed in 0.817314 second(s), 9 queries , Gzip On, Memcache On.

·µ»Ø¶¥²¿ 博聚网