ÉèΪÊ×Ò³Êղر¾Õ¾
ÊÕÆð/Õ¹¿ª Êղر¾°æ |¶©ÔÄ

÷ÈÀ¶Note6ÂÛ̳ ½ñÈÕ: 8|Ö÷Ìâ: 386

   Òƶ¯ÊåÊå÷ÈÀ¶Note6Íæ»úÂÛ̳ΪÄúÌṩ÷ÈÀ¶Note6Ò»¼ü½âËøBL&ROOT¹¤¾ßÈí¼þ/¹Ù·½Ô­³§ROM¹Ì¼þÉý¼¶¸üÐÂ/RECOVERYË¢»ú½Ì³Ì/ɹ»úÆÀ²â·ÖÏí/USBÁª»úÇý¶¯Èí¼þÓÎÏ·ÏÂÔØ/´®ºÅÎÞЧIMEI»Ö¸´µÈÄÚÈÝ£¬÷ÈÀ¶Note6È«Íø×îÈ«ÐÂÊÖÍæ»ú±¦µä¾¡ÔÚÒƶ¯ÊåÊåÂÛ̳¡£
×÷Õß »Ø¸´/²é¿´ ×îºó·¢±í
È«¾ÖÖö¥ ÍæתAndroid°²×¿£¬ÐÂÊÖÈëÃÅË÷ÒýÌù-Òƶ¯ÊåÊå attach_img  ...23456..6516 M44 2010-12-13 7818312065128 Benboerba 2 Ð¡Ê±Ç°
È«¾ÖÖö¥ Äã¹Ø×¢£¬ÎÒËÍÀñ£¡Òƶ¯ÊåÊåÃÈÃÃ×ÓÔ­´´¶ÌÊÓƵ¡°´¨Óï´¨ÔÏ¡±Î¢ÐŹ«ÖںŻ attach_img  ...23 muscle 2017-12-8 2680147 ¼«ËÙÐdz½ 2018-8-13 10:30
±¾°æÖö¥ [½Ì³Ì] ÷ÈÀ¶NOte6»ñÈ¡ÍêÃÀroot ¿ò¼Ü½Ì³Ì²½Öè+¾ÈשÍêÕûÏßË¢¹Ì¼þ attach_img  ...23456..44 ×·¡îÃÎÏë 2018-5-31 51817594 jkl2990 12 ·ÖÖÓÇ°
  °æ¿éÖ÷Ìâ   
[Ë¢»ú°ü] ÷ÈÀ¶note6ÍÃos¼«¿Í°æ-flyme7Ê×·¢ attachment  ...23456..33 ÎÒÓÐÒ»Ö»´óÍÃÍÃT 2018-4-29 39212683 lygood1 13 Ð¡Ê±Ç°
[Ë¢»ú°ü] ÷ÈÀ¶Note6 Flyme7.8.9.18¼«¿Í ÈËÁ³Ê¶±ð ÍêÃÀRoot òñÉßÒôЧ ºÚÓò²¹¶¡ Xposed µä²Ø°æ attach_img  ...23456..10 ½ã½ãaa 2018-9-25 1104853 shsgsfs ×òÌì 21:02
[ÇóÖú] ÇóÍÃos onenex ÓÐÄÄλ´óÀб£´æÁË·¢ÎÒÒ»ÏÂлл Òѻظ´ lan577 2018-9-8 5270 asedyump Ç°Ìì 06:58
[Ë¢»ú°ü] ÷ÈÀ¶note6ÍÃos-ÈÙÒ«5i attach_img  ...23456..13 ÎÒÓÐÒ»Ö»´óÍÃÍÃT 2018-9-22 1454943 834237347 6 ÌìÇ°
[ÇóÖú] ÔÚÏߵȴóÀÐ Òѻظ´ attach_img fqb 2018-10-1 1166 ÎÒÓÐÒ»Ö»´óÍÃÍÃT 2018-10-7 10:58
[Ë¢»ú°ü] ÷ÈÀ¶Note6 Flyme7Îȶ¨ Éî¶ÈÓÅ»¯ ÍêÃÀROOT Xposed ÈËÁ³ ºÚÓò²¹¶¡°æ ¾«ÐĶ¨ÖÆ Ê¡µçÑøÀÏ attach_img  ...23456..12 ½ã½ãaa 2018-9-9 1335934 ÇÅÍ·ÈË¼Ò 2018-10-3 12:58
[ÇóÖú] ÷È×ånote6Ô­ÉúϵͳÈçºÎË¢»ØÔ­ÊÖ»úϵͳ Òѻظ´ attach_img 1513871576 2018-7-27 5765 fqb 2018-10-1 21:31
[ÌÖÂÛ] ÷ÈÀ¶note6fly7ÄÜÍêÈ«root£¬×°¿ò¼ÜÂð lzy6823 2018-6-2 51244 ÐìïwÐìïw 2018-9-22 00:22
[Ë¢»ú°ü] ÷ÈÀ¶note6ÍÃos OneNex attachment  ...23456..23 ÎÒÓÐÒ»Ö»´óÍÃÍÃT 2018-8-3 2666794 asedyump 2018-9-9 04:42
[ÇóÖú] Çó´óÍÃÍõİüÍÃos onenex lan577 2018-9-8 0168 lan577 2018-9-8 10:07
[ÌÖÂÛ] ×òÌ컨ÁË500¶àÂòµÄ9.9³ÉÐÂ÷ÈÀ¶note6 3¼Ó32gµÄ wxr8635 2018-9-5 1228 nms8421992 2018-9-5 22:28
[ÌÖÂÛ] Ϊʲô÷ÈÀ¶note6ɾÁËrootÖ®ºó·´¶ø¸üÂýÁË xiangliangao 2018-9-2 0150 xiangliangao 2018-9-2 21:11
[ÌÖÂÛ] ¶ÔµÄ£¬ÎÒµÄ÷ÈÀ¶note6ÓÃÁËÁ½Ä꣬µ½ÏÖÔÚû벡 zhenyiran 2018-8-23 1266 ¢Þ_¢Þ 2018-8-23 20:34
[Ë¢»ú°ü] ÷ÈÀ¶note6ÍÃos~»ÊµÛ°æ attach_img  ...23456..12 ÎÒÓÐÒ»Ö»´óÍÃÍÃT 2018-6-28 1417296 wcgaxj 2018-8-18 09:45
[¹Ù·½¹Ì¼þ] ÷ÈÀ¶note6¹Ù·½¸÷°æ±¾rom ÎÒÓÐÒ»Ö»´óÍÃÍÃT 2018-4-1 22939 hzntx 2018-8-15 23:20
[ÌÖÂÛ] ºìÃ×note4xÐøº½±È÷ÈÀ¶note6¾ÃÒ»¸öСʱ ckp8767 2018-6-11 3571 hkjy 2018-8-8 10:49
[ÌÖÂÛ] ºìÃ×note5,1099¼Û¸ñ£¬÷ÈÀ¶note6¸ßÅä°æÌÔ±¦¼Û1150Ôª£¬Ôõôѡ£¿¾À½á sjh1861 2018-3-31 2646 hkjy 2018-8-8 10:46
[ÇóÖú] ÷ÈÀ¶note6½ø recºÚÆÁ Òѻظ´ attach_img wuyufeng123 2018-7-12 1672 hkjy 2018-8-8 10:09
[ÌÖÂÛ] ÷ÈÀ¶note6¾Èש¶Ë¿ÚÏÔʾ900eÔõô½âÓдóÀÐûÓÐ attach_img puyushi 2018-5-3 61330 asrzm 2018-8-6 09:24
[Ë¢»ú°ü] ÷ÈÀ¶note6¹Ù·½¹Ì¼þÔ­Éú¿¨Ë¢°ü attachment  ...23456..12 ÎÒÓÐÒ»Ö»´óÍÃÍÃT 2018-5-1 13711964 ±¾Õ¾ÌØÔ¼ÆÀÂÛÔ± 2018-7-31 23:30
[ÇóÖú] Ô­Éú̬ϵͳÈçºÎË¢»ØÔ­À´ÏµÍ³ Òѻظ´ attach_img 1513871576 2018-7-27 1278 zjccw 2018-7-31 23:18
[ÌÖÂÛ] ÎÒÓиöͬѧ÷ÈÀ¶note6Ë¢ÁËmiuiÈ»ºóÓÖË¢»Øflyme½á¹û¾Í³öÊÂÁË ÏÖÔÚÖ»ÄÜÓÃÔ­Éú az3211 2018-5-3 31465 zjccw 2018-7-31 23:14
[ÌÖÂÛ] ÎÒµÄ÷ÈÀ¶note6ÂôÁË£¬ÂòÁËÈÙÒ«9Çà´º°æ tucai 2018-7-15 1265 1005531844 2018-7-29 23:38
[ÆÀ²â] ¹ºÂòROMºÚÃûµ¥ ÎÒÓÐÒ»Ö»´óÍÃÍÃT 2018-7-7 1809 СÓã³Ôè 2018-7-28 20:34
[ÇóÖú] Õâ÷ÈÀ¶note6Á¬¸öÃâ·ÑË¢»ú°ü¶¼¸ã²»À´ ÐÂÈËÌû finebo 2018-7-22 0398 finebo 2018-7-22 09:18
[ÇóÖú] ÷È×ånote6ÊÖ»úοØÎļþÔÚÄĸöĿ¼Ï£¿ Òѻظ´ ÂþÌìÐÇ 2018-6-26 1526 ÎÒÓÐÒ»Ö»´óÍÃÍÃT 2018-7-3 20:34
[Ë¢»ú°ü] ÷ÈÀ¶note6ÍÃos»ÊµÛ°æ ÎÒÓÐÒ»Ö»´óÍÃÍÃT 2018-5-26 82329 nms8421992 2018-6-27 16:28
[ÌÖÂÛ] ÎÒ÷ÈÀ¶note6 ²»ÔõôÍæÓÎÏ·Ò»Ì춼 Á½Èý³ä qhm6943 2018-6-13 2469 nms8421992 2018-6-27 16:26
[ÇóÖú] ÷ÈÀ¶note6Òƶ¯°æ±äשÇóÖú Òѻظ´ Fortune-telling 2018-5-26 3799 2743276279 2018-6-24 14:39
[ÌÖÂÛ] ǧԪ»úÒªÐøº½¾ÍÈ¥ÂòСÃ×4000ºÁ°²µÄ»úÆ÷£¬»òÕß÷ÈÀ¶note6¡£¡£ÆäÓàµÄ... yjz5056 2018-6-15 2574 2743276279 2018-6-24 14:38
[ÌÖÂÛ] ÎÒ°ÖÈ¥Äê10Ô·ÝÂòµÄ÷ÈÀ¶note6ÏÖÔھͱȽϿ¨ÁË£¬¶øÇÒ»¹ÊÇÍêȫûÍæÓÎÏ·µÄ hgj4324 2018-6-24 1428 2743276279 2018-6-24 14:38
[ÌÖÂÛ] ÎÒ÷ÈÀ¶note6ÔÚÎÀÉú¼ä´ÓÊÖÀïµôÁË£¬¾ÓȻûË飬¾ÍÆáÓеãµô lvlan 2018-6-24 1259 2743276279 2018-6-24 14:38
[ÌÖÂÛ] ÷ÈÀ¶note6±äשÁË ½ø²»ÁËrecovery ÓÐûÓÐÏßË¢°ü°¥¡£¡£ jinghuahui 2018-5-3 51231 2743276279 2018-6-24 14:35
[ÇóÖú] ÷ÈÀ¶note6¿ªÁËϵͳµÄroot ÐÂÈËÌû ÎÞÃû1/1/ 2018-6-17 0652 ÎÞÃû1/1/ 2018-6-17 14:19
[Ë¢»ú°ü] ÷ÈÀ¶note6ÍÃos34Ãâ·Ñ¿ª·¢ attachment  ...23456..9 ÎÒÓÐÒ»Ö»´óÍÃÍÃT 2018-5-26 1046838 2388448028 2018-6-14 07:51
[ÌÖÂÛ] ÏÖÔÚ÷ÈÀ¶note6µÄµçÓõúܿìÒÔÇ°Âò»ØÀ´ºÃÂýµÄ ¶àÐǽ£ 2018-5-26 2433 2918505091 2018-5-26 19:23
[ÆÀ²â] euiµ½Flyme 51212652 2018-5-23 0623 51212652 2018-5-23 21:17
[ÎÊÌâ·´À¡] ÍÃos34½«ÓÚ½ñÍí¿ªÊÛ ÎÒÓÐÒ»Ö»´óÍÃÍÃT 2018-5-22 0591 ÎÒÓÐÒ»Ö»´óÍÃÍÃT 2018-5-22 10:12
[ÌÖÂÛ] ÍÃos֪ͨ ÎÒÓÐÒ»Ö»´óÍÃÍÃT 2018-5-3 2676 ÎÒÓÐÒ»Ö»´óÍÃÍÃT 2018-5-19 10:31
[Ë¢»ú°ü] ÷ÈÀ¶note6ÍÃosµÚÈý°æ ÐÂÈËÌû  ...2 ÎÒÓÐÒ»Ö»´óÍÃÍÃT 2018-4-1 147858 huanglei03786 2018-5-17 03:00
[ÌÖÂÛ] ÓÐûÓÐͬÊÇ÷ÈÀ¶note6Ë¢ÁËFlyme7µÄ jianliming 2018-5-3 1527 494339753 2018-5-12 12:43
[½Ì³Ì] fllyme7ÍÃos¼«¿Í°æ½«ÔÚÖÐÎç·¢²¼ attach_img ÎÒÓÐÒ»Ö»´óÍÃÍÃT 2018-4-24 51380 q377949365 2018-5-10 22:47
[Ë¢»ú°ü] ÷ÈÀ¶note6ÍÃos¹«¿ªµÚ¶þ°æ attach_img  ...23456..12 ÎÒÓÐÒ»Ö»´óÍÃÍÃT 2018-4-11 1427706 kevinhai 2018-5-8 02:02
[ÆÀ²â] ÷ÈÀ¶note6 2832805669 2018-5-6 2450 bfg911 2018-5-7 23:53

¿ìËÙ·¢Ìû

»¹¿ÉÊäÈë 80 ¸ö×Ö·û
ÄúÐèÒªµÇ¼ºó²Å¿ÉÒÔ·¢Ìû µÇ¼ | ×¢²á

© 2008-2018 Òƶ¯ÊåÊå. °æȨËùÓУ¬×¨ÒµµÄÍøÂçÊÛºóƽ̨ ( Ç­ICP±¸14003359ºÅ-1 )

ÉÌÎñºÏ×÷µã»÷ÕâÀï¸øÎÒ·¢ÏûÏ¢|Email:service@mobileuncle.com|ÊÖ»ú°æ|Archiver|Òƶ¯ÊåÊå     

GMT+8, 2018-10-18 21:55 , Processed in 0.231353 second(s), 9 queries , Gzip On, Memcache On.

·µ»Ø¶¥²¿ 博聚网